اخبار مهم

قوانین جشنواره عکس
فراخوان اولین جشنواره عکس دانشجویی "عکس و مکث"
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیراوانی بابل برگزار میکند....
جشنواره عکس
آغاز مسابقه عکاسی با موضوعاتی دانشگاهی و نگاه نو
اخبار
 

قوانین جشنواره عکس
فراخوان اولین جشنواره عکس دانشجویی "عکس و مکث"
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیراوانی بابل برگزار میکند....
جشنواره عکس
آغاز مسابقه عکاسی با موضوعاتی دانشگاهی و نگاه نو
راهیان نور

اردوی راهیان نور سال 92 دانشگاه نوشیروانی
برگزاری اردوی راهیان نور دانشگاه نوشیروانی به مدت 6 روز و بازدید از مناطق عملیاتی اروندرود، خرمشهر، شلمچه، طلاییه و هور یادمان شهید علی هاشمی